من پذیرفتم که عشق افسانه است چند وقتیست که من بی خبر از حال توام مثل یک سایــه ی مشکوک به دنبال توام! خوب من !بد به دلت راه مده چیزی نیست من همان نیمه ی آشفته ی هر سال توام! تـو اگـــر باز کنی پنجره ای سمت دلت می توان گفت که من چلچله ی لال توام! سالها گوش بـــه فــرمان نگاهت بودم چند روزیست که بازیچه ی امیال توام، گله ای نیست کــــه برداری و دورم ریزی من همان میوه ی پوسیده ی اقبال توام مثل یک پوپک سرما زده از بارش برف ـ سخت محتاج به گرمای پرو بال توام! زندگی زیر سر توست اگر لـــج نکنــــــی باز هم مال خودت باش خودم مال توام ! http://elenayankov2.mihanblog.com 2019-09-14T13:51:17+01:00 text/html 2017-01-06T17:49:47+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov باز یک شب.... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/566 <div>الان دست کی تو دستشه..؟؟</div><div>الان تو چشم های کی ژل زده؟؟؟</div><div>چشماش با چشم های کی حرف میزنه؟؟؟&nbsp;</div><div>اصلا وقتی به چشماش نگاه میکنه تصویر من نمیاد جلو چشاش؟؟؟</div><div>یعنی میتونه فاصله ش رو باهاش نزدیک کنه و لب هاشو ببوسه؟؟؟</div><div>وقتی میبوسدش هیچ عذاب وجدانی بهش دست نمیده؟؟؟</div><div>همه ی این ها سوال هایی هستن که از ذهن هر لحظه بی او بودن دارن رژه میرن</div><div>این چرا های لعنتی..</div><div>و آرامش رو از لحظه هام ربودن...</div><div>بدون تو خوب نیستم</div><div>برگرد....</div><div>برگرد لعنتی...</div><div>برگردو به تمام علامت سوال های ذهنم پاسخ بده...</div><div>بی تو خیلی تنهام. text/html 2017-01-05T08:08:38+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov با توام.... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/564 <div><br></div><div>دلم چقدر به حضور اندک تو خوش بود</div><div>نیستی و ثانیه ها انگار قرنیست....&nbsp;</div><div>نبودنت تکرار غم ست برای من...</div><div>ای دیر یافته با تو سخن میگویم</div><div>تو که گرما بخش لحظه های سرد زندگیم بودی....</div><div>بی من کجا و با چه کس لحظه آیت را پر میکنی؟؟؟؟؟؟</div><div>چقد زود غریبه شدم...!!!!</div> text/html 2016-04-26T10:22:05+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov شده؟؟؟ http://elenayankov2.mihanblog.com/post/562 <div><font size="4" color="#ff9966">شده عشقی به دلت باشد و انکار کنی</font></div><div><font size="4" color="#ff9966">یا که از بـودن او در دلت اقـرار کنـــی</font></div><div><font size="4" color="#ff9966"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff9966">شده صــــدبار بمیری و شبت روز شود</font></div><div><font size="4" color="#ff9966">باز هــــر بار همـین کار، تو تکـرار کنی</font></div><div><font size="4" color="#ff9966"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff9966">شده از روزه ی لبهای کسی خسته شوی</font></div><div><font size="4" color="#ff9966">برســد روز ملاقات و تـــــو افطار کنی</font></div><div><font size="4" color="#ff9966"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff9966">شده تنها بشوی بغض تو باران بشود</font></div><div><font size="4" color="#ff9966">از تَهِ قـلب خودت باز تو اصـرار کنی</font></div><div><font size="4" color="#ff9966"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff9966">شده یارت بشود دور ز چشمت و تو باز</font></div><div><font size="4" color="#ff9966">نتوانی که غمت بر همـــــه اظهار کنــی</font></div> text/html 2016-01-24T15:12:01+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov نشد که نشد..... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/561 <div><br></div><div><font size="5">ﯾــﺎﺩﻣـﻪ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺑﺭﺍﺵ ﻓﺮﺳتـﺎﺩﻡ : ﺩﻟـﻢ ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨﮔـ</font></div><div><font size="5">ﺷـﺪﻩ</font></div><div><font size="5">ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﻛﻤـﺘﺮ ﺑﻬﻢ ﻓﻜﺮ ﻛﻦ ﺗـﺎ ﺩﻟﺘﻨـﮕﻢ ﻧﺸﻲ</font></div><div><font size="5">ﺍﻭﻧـﺸﺐ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺻﺒــح ﮔﺮﻳﻪ ﻛـﺮﺩﻡ . . . .</font></div><div><font size="5">ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮﺩﻧﺵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ . . .</font></div><div><font size="5">ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺻﻼً ﻧﻔﻬﻤﻴﺪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯾﻢ ﺩﺳـﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﯾﺲ ! ﻭﮔﺮﻧﻪ</font></div><div><font size="5">ﺑﻪ ﺟـﺎﻱ ﻛﻤـﺘﺮ" ﻫﻴـﭽﻮﻗـﺖ" ﺑﻬـﺶ ﻓـﻜــر ﻧﻤﻴﻜﺮﺩﻡ</font></div><div><font size="5">گذشــت...</font></div><div><font size="5">كم كم تنهایٓــم گذاشت...</font></div><div><font size="5">گفتم بی تو نمیتــوانم و گفت:كار نشد ندارد هستند كسانی كه جایم را پُــر كنــنـد...</font></div><div><font size="5">زمان زیــادی گذشتـه است و افراد زیـادی آمـدند و چند صباحی بودنـد و رفتنـد ...</font></div><div><font size="5">اما همچنان اوست تنهـا فرد محـبوب زندگیـٓم...</font></div><div><font size="5">نمیدانم كجـاست كه بیاید و ببینـد كه كار نشُـد داشت و نشُد كه نشُد كه نشُد ...</font></div><div><font size="5">عادت عجیـبیست دیدن عكس هایت...</font></div><div><font size="5">بغض كردنم...</font></div><div><font size="5">ریختن اشك هایم...</font></div><div><font size="5">خیس شدن عكست...</font></div><div><font size="5">و شكستنم...</font></div><div><font size="5">این ها فقط ذره ای از قبال نبودنی بود كه به آسـانی انتخـابش كردی...</font></div><div><font size="5">به خیال آنكـه فراموش میشوی...</font></div><div><font size="5">كجایی كه ببینی نشُد كه نشُد كه نشُد...</font></div> text/html 2016-01-21T18:00:23+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov بخوان غزلم را.... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/560 <div><font size="5">قسم به خوبی حالم...شبی که می آیی..</font></div><div><font size="5">قسم به شعر و ترانه....شب و هم آوایی</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">قسم به تلخی دوری...به واژه برگرد</font></div><div><font size="5">به زجر و صبر و تحمل...به این شکیبایی</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">به سیل خاطره ها و عبور حسرتها</font></div><div><font size="5">به وسعت دل تنگ و به عمق تنهایی</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">قسم به لحظه نابی که فاصله طی شد</font></div><div><font size="5">به شور و شوق من و تو....در اوج شیدایی</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">قسم به بکری آغوشمان...به ایجازش</font></div><div><font size="5">به بوسه های مداوم...سکوت رویایی</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">که زنده ام به هوایت...فقط همین و همین</font></div><div><font size="5">که بی تو ذوق ندارم به هیچ دنیایی</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">بیا و با دل تنگم کمی مدارا کن</font></div><div><font size="5">بخوان...بخوان غزلم را...بگو که می آیی</font>.</div> text/html 2016-01-21T17:59:37+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov شده یک روز دلت تنگ شود؟ http://elenayankov2.mihanblog.com/post/559 <div>شده با قرمزِ احساسِ دلت رنگ شوی؟</div><div>شده از فکر کسی داغ کنی،غرق شوی؟</div><div>غرق دنیای کسی قلب شوی و به تپیدن افتی؟</div><div>شده از دوری او درد کنی،بشکنی و تنگ شوی؟</div><div>شده در لحظه دیدار کسی،از تَپشت خسته شوی؟</div><div>ناگهان ایست کنی با نفسش شارژ شوی؟</div><div>شده احساس کنی از نفس گرم کسی مست شدی؟</div><div>مستِ آغوش کسی گریه کنی،اشک شوی؟</div><div>شده سوگند دهی ثانیه را پیش خداوند بزرگ؛</div><div>” می شود ثانیه جان، قد بکشی، کند شوی؟ ”</div><div>شده گیینس شوی ثبت کنی ثانیه را؟</div><div>روز،از دست کسی نور بگیری وشبش ماه شوی؟</div><div>عشق من قصه چرا؟ راست بگو؛</div><div>شده از حس دلم، لحظه ای آگاه شوی؟</div> text/html 2016-01-20T16:37:05+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov سلام ای عشق http://elenayankov2.mihanblog.com/post/548 <div>❄️</div><div><font color="#ff9900" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><div><font color="#ff9900" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">سلام ای عشق دیروزی، منم آن رفته از یادی</font></div><div><font color="#ff9900" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;که روزی چشمهایم را، به دنیایی نمیدادی</font></div><div><font color="#ff9900" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سلام ای رفته از دستی، که میدانم نمی آیی</font></div><div><font color="#ff9900" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;و میدانم برای من، امیدی رفته بر بادی</font></div><div><font color="#ff9900" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;به خاطر داریَم آیا؟ !به خاطر دارمت آری!</font></div><div><font color="#ff9900" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سلام ای باور پاکی، که از چشمم نیفتادى</font></div><div><font color="#ff9900" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;اسیر عشق من بودی،زمانی...لحظه ای...روزی</font></div><div><font color="#ff9900" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;رهایت کردم و گفتم:پرستویم تو آزادی!</font></div><div><font color="#ff9900" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سکوتم را نکن باور، خودت هم خوب میدانی</font></div><div><font color="#ff9900" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;که در اشعار من چیزی، شبیهِ داد و فریادی</font></div><div><font color="#ff9900" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><div><font color="#ff9900" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><div><br></div> text/html 2016-01-19T23:40:00+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov آهنگ ریسک،ناصر صدر http://elenayankov2.mihanblog.com/post/558 text/html 2016-01-19T13:58:00+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov لعنت به تو http://elenayankov2.mihanblog.com/post/557 <p>هدایای تو هم دشمنم شده اندبی وجودشان شاید میتوانستم بی تو سر کنم.... </p> text/html 2016-01-19T13:53:00+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov دروغ بزرگ زندگیم... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/556 <p>نه باکلمات، نه باسکوت با هیچکدام &nbsp;نمیتوانم غم ا از دست دادنت &nbsp;را توصیف کنم،نمیخواهم از تو هیچ خاطره ای حتی در ذهنم باقی بماند اما..... </p> <p>منم به شیوه ی خودم دعایت میکنم... </p> text/html 2016-01-17T17:51:09+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov ای وای من،ای وای من.... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/550 <div>وای اگر امشب نیایی پیش من ... ای وای من ...</div><div>وای اگر کل جهانت را نریزی پای من ...</div><div><br></div><div>وای اگر معشوقه ی محبوب دیگر گردی و ...</div><div>وای اگر خالی شود جای تو در دنیای من</div><div><br></div><div>وای اگر آوای شور انگیز یار دیگری</div><div>مرهم جان تو گردد جای نجواهای من</div><div><br></div><div>وای اگر امشب بگویی خسته ای از شعر من</div><div>وای اگر رخ برکشی از دیده ام ... رویای من ...</div><div><br></div><div>آن زمان سیلی فرو می ریزد از چشمان من</div><div>غرقه خواهی شد در این طوفان ... در این دریای من ...</div><div><br></div><div>&nbsp;می شوم دیوانه ای مجنون تر از فرهاد و قیس</div><div>نوحه می خوانم در این تاریکی شب های من</div><div><br></div><div>می زنم خنجر به جان و تیشه بر دنیای خویش</div><div>می درم این خرقه ی تنهایی ام ... زیبای من ...</div><div><br></div><div>باید امشب عقد چشمانم شود چشمان تو</div><div>محرم لب های من گردی تو با فتوای من ...</div> text/html 2016-01-16T17:42:00+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov ای روزگار.... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/553 <p>ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﻧﮕﺬﺍﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ... </p> <p> ﺩﻝِ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ ....! </p> <p>ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ... ﺳﺎﺯﺕ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﮎِ ﮐﻮﮎ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﻧﻤﯽﺭوند.... </p> <p> ﻣﺤﺾِ ﺭﺿﺎﯼِ ﻫﺮﮐﻪ ...! </p> <p> ﻧﻮﺍﺯﺷﻢ ﮐﻦ ...! ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖِ ﺗﻮ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ ﭼﯿﺪﻥ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ،ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖِ ﻣﻦ ﺟﺰ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥِ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﭘﺸﺖِ ﺧﺮﻭﺍﺭﻫﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ... </p> <p> ﺑﯿﺎ ﺩﺳﺖِ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ .. </p> <p> ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼِ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﯼِ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖﺑﯿﺎ ﻭ ﮔﻮﺵ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺗﯿﺰ ﮐﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲِ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﻫﺎﯾﺖ ... با من کمی بساز روزگار.،،،! </p> text/html 2016-01-12T14:59:00+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov معین،همدم http://elenayankov2.mihanblog.com/post/555 <p>امشب داشتم یکی، یکی به آهنگ های توی آلبومم گوش میدادم که یکدفعه آهنگ همدم معین پخش شد و منو برد توی رویا..یاد روزی که روی مبل لم داده بودو من توی آشپزخونه مشغول بودم و صدا زد بیا تو بغلم میخوام این آهنگ منو تو باشه و همیشه تو خاطرمون بمونه..آون روز غرق در آهنگ بودم و فکر میکردم هیچوقت تغییری تو رابطه ی ما بوجود نمیاد.. </p> <p>حتی تو فکرم هم نمیگنجید روزی برسه بهم بگه برو من میخوام بعد این عاشق عشقم بشم..... </p> <p>واقعا در انتخاب نفرین مرددم که چه دعایی بکنم تا مثل من بسوزه... </p> <p>خدا ازت نگذره...خدا ازت نگذره </p> text/html 2016-01-10T17:39:40+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov دنیا تا کی..... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/552 <div>اینجا به مرز بی تفاوتی ها رسیده ام دلم را دیگر هیچ چیز نمی لرزاند!!</div><div><br></div><div>در من دلهره... در من ترس... در من احساس مرده است!!</div><div><br></div><div>این روزها بی خیال خیالم شده ام</div><div><br></div><div>منتظرم دنیا تمام شود!!</div> text/html 2016-01-08T18:26:00+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov لعنت به تو... لعنت به عشق.... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/551 <p><strong><u></u></strong>نمیدانم به کدامین گناه محکوم شدم به عاشق شدن که این عشق جز سوختن برایم چیزی نداشت... </p> <p>آرزو میکنم روزگار بیاورد هر آنچه را که تو به من دادی و روزی سوختنت را به چشم ببینم آنروز است که به آرامش خواهم رسید... </p> <p>روزی که تو نیز چون من شوی... </p> <p><br> </p> text/html 2016-01-07T17:11:34+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov تو بیا همسرم باش http://elenayankov2.mihanblog.com/post/549 <div>باورم کن ٬ باورم کن ٬ آنچه هستم</div><div>بسکه نا باوری دیدم تو خودم هر بار شکستم ٫&nbsp;</div><div>باورم کن ٬ خیلی خسته ام از غم ‌ناباوریها ٬&nbsp;</div><div>تو کمک کن تا نباشم آیه در بدریها</div><div>باورم کن که تو سینه غم دارم به&nbsp;</div><div>حجم فریاد ٬&nbsp;</div><div>اخه این غم کمی نیست که٬&nbsp;</div><div>صداقت رفته بر باد٬ &nbsp;</div><div>زیر این گنبد وحشی&nbsp;</div><div>توی این دل نگرونی ٬&nbsp;</div><div>تو اگه بخوای میتونی٬&nbsp;</div><div>تو بیا همسفرم باش</div> text/html 2015-10-30T18:09:08+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov و اینجایی کنارم http://elenayankov2.mihanblog.com/post/547 <div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">گهگداری به خیالم</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">که تو اینجایی کنارم</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">خیره میشم به نگاهت</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">تا بفهمی بیقرارم</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">تا بفهمی که چه ساده واسه تو میشه دلم تنگ</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">تا بدونی که یه بغضی میزنه گلمو هی چنگ</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">نه که &nbsp;فک کنی یه روزی از اون حسم به تو کم شه</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">غیر ممکنه عزیزم عشق تو فراموشم شه</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">غیرممکنه که از یاد ببرم خاطرها هاتو</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">یا فراموش کنه چشمام طرح زیبای چشماتو</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">شاید فک کنی که عادت کردم قلبم یا بریده</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">یا شاید فک کنی عشقم به ته خطش رسیده</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">شاید فک کنی حالا جای خالیت شده عادی</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">اما تو نه نمیدونی سخته واسم تا چه حدی</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">♫♫♫</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">♫♫♫</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">این احساسی که من دارم فقط دوست داشتنه محضه</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">دل عاشق به یادت هست توی هرجا و هر لحظه</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">این احساسی که من دارم از احساس تو لبریزه</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">که این روزای عمر من برام شبای پاییزه</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">این احساسی که من دارم غرور عشق دیروز</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">که بعد رفتنت بازم &nbsp;برام &nbsp;انگاری مرموز</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">این احساسی که من دارم اگرچه خیلی غمگینه</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">ولی وقتی تو رویامی به قلبم خیلی میشینه</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">♫♫♫</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">♫♫♫</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">شاید فک کنی که عادت کرده قلبم یا بریده</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">یا شاید فک کنی عشقم به ته خطش رسیده</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">شاید فک کنی حالا جای خالیت شده عادی</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">&nbsp;</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">اما تو نه نمیدونی سخته واسم تا چه حدی</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffcccc">مجیدیحیی,,,,, عادت text/html 2015-10-20T23:28:04+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov نگاه تو... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/546 <div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc">من را به گناهی که " نگاه تو " درآن بود</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc">بردند سر دار و .....تو انگار نه انگار !</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc">اوج غم این قصه در این شعر همین جاست:</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc">من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc">دل تنگی و بی هم نفسی حال خرابی ست</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc">روی دلم آوار و....توانگار نه انگار</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc">دور از تو شده سنگ صبور من دل تنگ...</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc">یک گوشه ی دیوار و....توانگار نه انگار</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc">جان می کنم و محو تماشایی و هر روز...</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc">این حادثه تکرار و....تو انگار نه انگار</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc">با عشق تو میمانم و میمیرم اگر چه...</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffcccc">من می شوم آزار و....تو انگار نه انگار!!</font></div> text/html 2015-10-20T17:16:23+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov عشق من.... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/545 <div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);">عشقت در قلبم است ، تو مال منی و باور نداری که تنها امیدم به تو است</font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);"><br></font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);"><br></font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);">تمام زندگی ام هستی و خبر نداری که بی تو میمیرم…</font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);"><br></font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);"><br></font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);">باور نداری که در قلبم جز تو و عشقت کسی جایی ندارد ، کسی از حالم خبر ندارد</font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);"><br></font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);"><br></font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);">نمیدانی که با وجودت به من نفس میدهی&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);">نمیدانی که با نفسهایت به من جان میدهی</font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);"><br></font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);"><br></font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);">و ای همیشه ماندگارم ، ای عزیزتر از جانم&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#ffcccc" style="background-color: rgb(51, 0, 0);">با تو همیشه در اوج آسمانم ، با تو آرام ، حالم خوب خوب، همیشه شادم…</font></div> text/html 2015-10-19T18:57:57+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov خداوندا.... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/544 <div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff">خداوندا</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff">آرامم کن&nbsp;</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff">همان گونه که دریا را پس از هر طوفانی</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff">راهنمایم باش&nbsp;</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff">که در این چرخ و فلک روزگار بدجور سرگیجه گرفته ام</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff">ایمانم راقوی کن&nbsp;</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff">که تو را در تنهایی ام گم نکنم</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff">خداوندا</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff">من فراموش کارم&nbsp;</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff">اگر گاهی یا لحظه ای فراموشت کردم</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff">تو هیچ وقت فراموشم نکن.</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 0, 0);" color="#ffffff">آمین</font></div><div><br></div> text/html 2015-09-05T01:11:54+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov نا رفیق... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/543 <div id="posttitle" style="height: 44px; text-align: right; font-size: 9pt; direction: rtl; padding-top: 14px; padding-right: 60px; color: rgb(194, 193, 192); font-family: Tahoma; background: url(http://www.pic.iran-forum.ir/images/5vt45vtzi0cngcf50e8x.bmp) 50% 50% no-repeat rgb(0, 0, 0);"><a href="http://hamid124r.blogfa.com/post/46" style="color: rgb(135, 134, 130); text-decoration: none;"><b>¸¸.•*´•.نارفیق ۳¸¸.•*´•.</b></a></div><div id="postbody" style="text-align: justify; padding: 0px 45px 5px 3px; font-size: 10.6667px; color: rgb(194, 193, 192); width: 590px; line-height: 1.5em; direction: rtl; overflow: hidden; font-family: Tahoma; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font face="courier new, courier, mono"><strong><font size="3"><font color="#ffff00">بیاینو گوش کنید قصه ی من قصه ی درده<br>بیابن ببینید که</font>&nbsp;<font color="#ff0000">یه نارفیق با من چی کرده</font></font><font size="3"><font color="#ffff00">بیاین کمک کنید این صدای سرده یه مرده<br>بیاین مردایی که دوست دارید نفربن کنید هرچی نامرده<br>.<br>نفرینت می کنم با بوسه ی مرگ</font><br><font color="#ff0000">نیرنگ زدی بر رفیقی که بوده یکرنگ</font></font><font size="3"><font color="#ffff00">یه وقتایی تو از رومی یه وقتایی تو از زنگ<br>بهم ثابت شده دروغ نگو که هستی صد رنگ<br>.<br>دیگه پیشم نیا واسه من مردی<br>تو آبروی رفاقت رو بردی<br>چقدر سخته برام میخندی و میگی که بردی</font><br>.<font color="#ff0000">تو نزدیکترینم بودی و خونمو تو خوردی</font></font></strong></font><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><br><font face="courier new, courier, mono"><strong><font size="3"><font color="#ffff00">نفرین به تو<br>نفرین به تو که نامهربونی</font><br><font color="#ff0000">یه روز رفیق خوبم بودی و حالا شدی دشمن خونی</font></font><font color="#ffff00" size="3">این سهم رفاقتم نبود ، بهت بگم با چه زبونی ؟<br>.<br>زخمی که به دلم زدی خوب نمیشه تا دنیا دنیاس&nbsp;<br>صدامو می شنوی گریه ام از این صدا پیداس<br>دلم از وقتی که چشش زدی همش تو رویاس&nbsp;<br>نگاه پاک من به دور دورا به عمق دریاس&nbsp;<br>.<br>منو آتیش زدی با شعله حرفت<br>دلمو میشکنی با اون دل سنگت&nbsp;<br>دیگه معلوم شده حقه و نیرنگت&nbsp;<br>این آهنگ میشه شروعی از ننگت&nbsp;<br>.<br>نفرینت می کنم این نبوده رسم رفاقت&nbsp;<br>نمی کنم دیگه دلو ملامت<br>دیگه دلم به بی مهری تو میکنه عادت&nbsp;<br>میگم من با شهامت&nbsp;<br>وای به تو بکش خجالت&nbsp;<br>.<br>نفرین به تو<br>نفرین به تو که نامهربونی&nbsp;<br>نفرین به تو که دشمن جونی<br>نفرین به تو که هی می زنی زخم زبونی<br>نفرین به تو که نا رفیقی تو قصه های آسمونی<br>نفرین به تو<br>نفرین به تو که نا مهربونی<br>نفرین به تو که به باد دادی عمرو جوونی<br>نفرین به تو که دعای مرگمو می خونی<br>نفرین به تو که تو بد ترا بدتر مونی</font></strong></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">&nbsp;</p></div> text/html 2015-09-05T01:04:46+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov نفرین به تو.... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/542 <span style="font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><font size="3" color="#993399">دعا</font><font color="#6600cc" size="3"> نه...</font></span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-size: medium; font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;">اینبار نفرینت میکنم....</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-size: medium; font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;">و</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-size: medium; font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;">چقدر خوب است که نیستی.....</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-size: medium; font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;">باور کن دور از تو اندازه تمام نداشته هایم آرامم</span> text/html 2015-09-05T01:00:54+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov هم نفس http://elenayankov2.mihanblog.com/post/541 <div><font size="3" color="#ff0000">. گاهی نفسی هست ولی هم نفسی نیست</font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000">در هر نفست هم نفست هیچ کسی نیست</font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000">آنقدر غریبی که در این شهر درندشت</font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000">دنیای تو اندازه ی کنج قفسی نیست</font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000">باید که هوایی به سرت داشته باشی</font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000">در قلب زمستانی ات امّا هوسی نیست</font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000">تلخ است که راضی شده باشی به دغل ها</font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000">شیرین شده باشی و ببینی مگسی نیست</font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000">تنهایی ات آنقدر بزرگ است که پیشش</font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000">خوشبختی ات اندازه ی حجمِ عدسی نیست</font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000">کبریت بکش روی خودت شاعر بدبخت</font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000">فریاد بزن! داد بزن! دادرسی نیست</font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000">لعنت به تو که هر نفست مژده ی درد است</font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000">گاهی نفسی هست ولی هم نفسی نیست</font></div> text/html 2015-09-05T00:59:40+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov تو..... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/540 <div><font size="3">"تو" که از کوچه ی غمگین دلم میگذری!</font></div><div><font size="3">"تو" که از راز دلم با خبری!</font></div><div><font size="3">"تو" چرا رسم وفایت گم شد؟!</font></div><div><font size="3">برق چشمان سیاهت گم شد؟!</font></div><div><font size="3">با " توأم " ای مهِ مهتابِ شبان...</font></div><div><font size="3">با " تو " ای زلف پریشان جهان...</font></div><div><font size="3">بی "تو" صد خاطره ام گریان است...</font></div><div><font size="3">بی "تو" اشکم شاعر باران است...</font></div><div><font size="3">بی "تو" دیگر نفسم بند آمد!</font></div><div><font size="3">بی "تو" جوی "دل" من خشکیده ست</font></div><div><font size="3">با "تو" از قصه عشقم گفتم و "تو" در اوج سکوت؛</font></div><div><font size="3">با نگاهی پر تردید و خمود ؛</font></div><div><font size="3">گفتی از: " عشق حذر کن " نفسم بند آمد !!</font></div><div><br></div><div><br></div><div></div> text/html 2015-06-13T08:10:30+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov احمد شاملو http://elenayankov2.mihanblog.com/post/539 <div><font size="3" color="#ff9966">« متنی جالب از احمد شاملو »&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#ff9966">من زندگی خودم را میکنم و برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم . چاقم,لاغرم, قد بلندم,کوتاه قدم, سفیدم,سبزه ام همه به خودم مربوط است مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است زندگی کن به شیوه خودت با قوانین خودت با باورها و ایمان قلبی خودت مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی هر جور که باشی حرفی برای گفتن دارند شاد باش و از زندگی لذت ببر چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟ آنها حتی پشت سر خدا هم حرف می زنند!!!! : اگر خواستی چیزی را پنهان کنی لای یک کتاب بگذار! این ملت کتاب نمیخوانند.</font>..</div> text/html 2015-04-26T15:28:53+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov یک خواب.... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/538 <div>: ولی وسعت زیادی داشت</div><div>&nbsp;خیلی راحت نفس میکشیدم</div><div>: د یشب خوابتو دیدم....</div><div>[: همه توصیفش همین بود</div><div>: وسط جاده یا کنار ساحل نبودی</div><div>: حرفی نمیزدیم</div><div>: مقصدی نداشتیم</div><div>[ فرار هم نکرده بودیم</div><div>&nbsp;و میخندیدم</div><div>[ چیزی شبیه طلوع آفتاب</div><div>&nbsp;هوا روشن نبود ولی تاریکی هم ندیدم</div><div>&nbsp;با هم راه میرفتیم</div><div>&nbsp;کمی اذیتت میکردم..دستتو میگرفتم و گاهی به عمد ول میکردم و دوباره نگاه میکردیم و میخندیدم</div><div>&nbsp;تا وقتی خواب بودم همه چی خوب بود ولی بیدار که شدم غصه هما دنیارو خوردم ولی به خوابش هم اینهمه غصه خوردن می ارزید</div><div>&nbsp;فقط گاهی به هم نگاه میکردیم</div><div>[ غیر ممکنه تا اخرعمرم بتونم جملات و توصیفهایی که برای تو بدون اراده میگم برای کسی دیگه حتی بازگو کنم</div><div>[: ولی به آخرش که میرسه فقط ذغال میمونه و چوبهایی که دارن میسوزن</div><div>: دیدی اولش چنان شعله میگیره که تا &nbsp;چندمتر هم بالا میزنه</div><div>: خوب میسوزه و همه از سوختنش لذت میبرن</div><div>: عمرا نمیش</div><div>: همه از کنار آتیش کنار میرن</div><div>: عشق فقط یکبار همه وجودتو بیدار میکنه و درونتو به آتیش میکش</div><div>: تا حالا به آتیش هیزم دقت کردی؟</div><div>: کسی از فردا خبر نداره</div><div>&nbsp;کمی فکر کن</div><div>&nbsp;کسی فکر میکنه ذغالهایی که اینهمه از سرخی آتیش به سیاهی ذغال رسیدن چقدر سوختن تا تمام بشن</div><div>[: دیدی وقتی آب سرد میریزن چه خون سیاهی راه میافته</div><div>: دوست داشتن تو خونو دررگ زندگی مگ جاری میکنه</div><div>: دیدی آخر روشن کردن هر آتیشی چکار میکنن؟</div><div>[ فقط با تو حرف میزنم چون اعتماد دارم و دوم و مهمتر از همه مسایل من دوری</div><div>: دفعه دیگه که کنار آتیش بودی به ادمهای اطرافش بیشتر نگاه کنی همه حرفهای منو میفهمی و تداعی میکنه</div><div>&nbsp;بی نهایت دوست دارم</div><div>: وقتی اطرافتو بهتر ببینی ممکنه زجر بیشتری بکشی و لی قدر خیلی چیزارو بیشتر میدونی</div><div>&nbsp;همه ادمها میان روشنت میکنن به اتیشت میکشن و اخرش هم با یک اب سرد بی ریختت که کردن راه خودشونو پیش میگیرن و میرن و اینقدر به لذت اون گرمایی که گرفتن خوش هستن که چوبهای خیس و زشت &nbsp;و سوخته بخاطرشون نمیاد</div><div>&nbsp;دقت کردی؟</div><div>: همه آدمها به سوختن خیلی توجه میکنن ولی کسی از خاکستر شدن دلت خبر نداره</div><div>&nbsp;روزگار همش سوختنو ساخت</div><div>از داخل خیلی داغونم</div><div>: ولی چوبها اینقدر میسوزن تا تمام بشن</div><div>[: حتما دیدی</div><div>: شکر که دوری و راحتی</div><div>: دیدی آب سرد روی اون چوبهای سوخته میریزن</div><div>: من کنار آتیش هم که می ایستم فکرم اینجوری مشغوله</div><div>&nbsp;اخرش قشنگه</div><div>&nbsp;ولی برای فردایی که ازش خبر ندارم تورو دیونه وار دوست دارم: &nbsp;همه جوره تنها موندم</div><div>تو که نیستی الان من دارم با کی حرف میزنم</div> text/html 2015-04-07T04:25:31+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov مادرم دلتنگتم... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/537 <div><font size="3">تقدیم به عزیزانی که &nbsp;مادرشان در قید حیات نیستن .یادشان گرامی .روحشان شاد &nbsp; ❤❤ تقدیم به مادر&nbsp;</font></div><div><font size="3">قلمم راست بایست!</font></div><div><font size="3">واژه ها ...گوش به فرمان قلم!</font></div><div><font size="3">همگی نظم بگیرید</font></div><div><font size="3">مودب باشید!</font></div><div><font size="3">صاحب شعر عزیزی است به نام «مادر»</font></div><div><font size="3">امشب از شعر پرم،کو قلم و دفتر من؟!</font></div><div><font size="3">آنقَدَر وسوسه دارم بنویسم که نگو...</font></div><div><font size="3">تک و تنها و غریبم!</font></div><div><font size="3">تو کجایی مادر...؟!</font></div><div><font size="3">آنقَدَر حسرت دیدار تو دارم که نگو...</font></div><div><font size="3">بسکه دلتنگ تو ام ،از سر شب تا حالا...</font></div><div><font size="3">آنقَدَر بوسه به تصویر تو دادم که نگو...</font></div><div><font size="3">جانِ من حرف بزن!</font></div><div><font size="3">امر بفرما مادر..</font></div><div><font size="3">آنقَدَر گوش به فرمان تو هستم که نگو...</font></div><div><font size="3">کوچه پس کوچه ی این شهر پر از تنهاییست&nbsp;</font></div><div><font size="3">آنقَدَر بی تو در این شهر غریبم که نگو...</font></div><div><font size="3">مادر ای یاد تو آرامش من...!</font></div><div><font size="3">امشب از کوچه ی دلتنگیِ من میگُذری؟!</font></div><div><font size="3">جانِ من زود بیا</font></div><div><font size="3">بغلم کن مادر...!</font></div><div><font size="3">آنقَدَر حسرت آغوش تو دارم که نگو...</font></div><div><font size="3">گفته بودی: فرزندم! عاشق اشعار تو ام</font></div><div><font size="3">ای به قربان تو فرزند..بیا دلتنگم</font></div><div><font size="3">آنقَدَر شعر برای تو بخوانم که نگو...</font></div><div><font size="3">مادرم...مادر خوبم</font></div><div><font size="3">به خدا دلتنگم!</font></div><div><font size="3">رو به رویم بِنِشینی کافیست</font></div><div><font size="3">همه دنیا به کنار...</font></div><div><font size="3">تو که باشی مادر!</font></div><div><font size="3">دست و دلباز ترین شاعر این منطقه ام</font></div><div><font size="3">آنقَدَر واژه به پای تو بریزم که نگو....</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></div><div><div class="clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px 2px; text-align: right; float: right; width: 20px;"><input type="checkbox" name="data[2007253]" id="check_2007253" value="1" style="margin: 1px; padding: 3px; font-family: tahoma; border: 1px solid rgb(178, 178, 178); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; background-color: rgb(244, 244, 244);"></div><div style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; float: right; width: 630px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="clearfix comment_row-senderInfo" style="margin: 0px; padding: 5px 0px 0px;"><div class="comment_row-name" style="margin: 0px 0px 0px 15px; padding: 0px; color: rgb(102, 153, 0); float: right; font-weight: bold;">محمد رضا نظری(لادون پرند)</div></div></div></div></div></div> text/html 2015-03-20T16:27:17+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov سال نو مبارک http://elenayankov2.mihanblog.com/post/536 <div>می بینــی؟</div><div>زمـــستان هم رفتارش عاشقانه است،فقط ادعا میکند سرد و یخی است...</div><div>گوشت را بیار جلو"بین خودمان باشد،دلش گیر بهـــار است" &nbsp;</div><div>انگاری زمستان هم عاشق بهار شد…</div><div>دیروز گردوخاک کرد،امروز بــــغض کرد و ترکید بغضش…</div><div>دلم نمی آید بهش بگویم وقتی به بهار میرسی که تمام شده ای</div><div>&nbsp;از پروردگار مهربان میخواهم امسالتان به قلم تدبیرآن نقاش بى همتا چنان زیبا نقش بندد که طبیعت به تماشای شکوهش بایستد.</div><div>نوبهارتان پیشاپیش شاد باد text/html 2015-02-21T03:16:03+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov ای خدا..... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/535 <div>ا<font size="3">ی خدایی که به من نزدیکی:</font></div><div><font size="3">خبر از دلهره هایم داری ؟</font></div><div><font size="3">خبر از لرزش آرام صدایم داری ؟</font></div><div><font size="3">ای خدایی که پر از احساسی؛</font></div><div><font size="3">چینی روح مرا بند بزن...</font></div><div><font size="3">تو که در عرش بلند؛</font></div><div><font size="3">تکیه بر تخت حکومت داری!!!</font></div><div><font size="3">تو که دنیا همه از پشت نگاهت پیداست؛</font></div><div><font size="3">تو که ذوق و هنرت را به سرم می باری</font></div><div><font size="3">و مرا با همه ی رنجش جان می خواهی</font></div><div><font size="3">چینی روح مرا بند بزن...</font></div><div><font size="3">ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺩﻧﺠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺩ</font></div><div><font size="3">ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ....</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻋﺠﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ</font></div><div><font size="3">ﮔﺎﻩ ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺷﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ……</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خداوندا. همیشه در من جاری باش!</font></div> text/html 2015-02-15T05:22:43+01:00 elenayankov2.mihanblog.com elena yankov بگذار هر کس هر طور دلش خواست قضاوتم کند... http://elenayankov2.mihanblog.com/post/534 <div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﯾﮏ ﻭﻗﺘﯽ؛ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ ﻫﺎ</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ !</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻡ؛ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻫﺎ، ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ ﻫﺎ، ﺳﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎ!</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪﻡ،</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻗﻀﺎﻭﺗﻢ ﮐﻨﻨﺪ .</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﻭﻗﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺻﺮﻑ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ؛</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﻮﺩﻡ،</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺭﻓﻊ ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻢ،</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ؛</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﻣﻦ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﯿﺴﺘﻢ !</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺍﺷﺘﺒﺎﻩﻗﻀﺎﻭﺗﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ...</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺣﺎﻻ ﺍﻣﺎ ....</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﻣﻮﺿﻌﻢ ﺳﮑﻮﺕ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﺎﻥ .</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ !</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ !</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﻻﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ؛ ...</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﻮﺭ ﻭ ﮐﺮ ...!</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ،</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻡ ...</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺩﯾﮕﺮ، ...</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﻧﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺍﺭﻡ !</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ...</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>.</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺩﯾﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮﺍﺳﺕﺑﮕﻮﯾﺩ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﻨﺩ ...</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ...</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﻣﯿﺮﻭﻡ ﺩﺭ ﻻﮎ ﺧﻮﺩﻡ ،</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ !</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﻧﻪ ﻗﻬﺮ ﻭﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ !!!</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﯿﺪ ﺩﺭﯾﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ...</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺷﺎﻥ، ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !!</b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b>" ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮخزاد</b></font></div>