من پذیرفتم که عشق افسانه است

یا بمان . . . و امید فردایم باش یا دیروزم را برگردان و برو . . .!

غرور..

چهارشنبه 21 اسفند 1392

نوع مطلب :عاشقانه ها، 


دخترک رفت ولی زیر لب این رامیگفت:

“او یقینا پی معشوق خودش میآید!”

پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود:

“مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد!”

عشق قربانى مظلوم “غرور”است هنوز . . 


ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ...

سه شنبه 20 اسفند 1392

نوع مطلب :عاشقانه ها، 


ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ، ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺯﺷﺖ ... ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻻﻏﺮ ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ..

ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...

ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ 

ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ ...

ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ...

ﺍﻣﺎ ... ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯾﯽ ﻣﯿﺮﻭﺩ ...

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ...

ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪﺀ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﺪ ...

ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﯽ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﯿﺮﻭﺩ ...

ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﻭﺩ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺮﻭﺩ ...ﺟﻠﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮ ...

ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻭ ﻧﺎﮐﺲ ﺧﺮﺝ ﻧﮑﻦ ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ...

ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ...

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ...

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﻘﯿﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺳﺮ ﺻﺪﺍ ﺭﺍﻫﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﻭﻧﺪ ...

ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ..


ﺧــﺪﺍﯾــــــﺎ!!!!

سه شنبه 20 اسفند 1392

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

ﺧــﺪﺍﯾــــــﺎ
ﺑﻪ " ﺟﻬﻨﻤﺖ "
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ

" ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﯿﻢ "!!!!


ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﺮﻱ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ:

سه شنبه 20 اسفند 1392

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﺮﻱ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ:
ﺁﺩﻣﺎ ﻧﺒﺎﺱ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻦ
ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻴﺮﻥ
ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻲ
ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ ﻭ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻲ ﺑﺒﻴﻨﻴﺶ
ﻫﻤﻪﺀ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﻋﻜس ﻭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ
ﻫﻲ ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺗﻮ ﮔﻠﻮﺕ
ﺁﺩﻣﺎ ﺑﺎﺱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻦ....


زهی خیال باطل

دوشنبه 19 اسفند 1392

نوع مطلب :عاشقانه ها، 

همیشه فکر میکردم اینکه بی دریغ به کسی محبت کنی 
هواشو داشته باشی 
به یادش باشی 
باهاش صادق باشی 
بهش آرامش بدی 
دوستش داشته باشی 
میتونی اون آدم رو برای همیشه تو زندگیت داشته باشی 
چیزی نگذشت که 
فهمیدم زهی خیال باطل 
اگر قرار باشه کسی برای همیشه بمونه 
باید تشنه نگهش داشت 
تشنه محبت و دوست داشتن 
و اگه سیر بشه میره 
تازه فهمیدم 
کسی که باید ازش دریغ بشه تا همیشگی بشه 
موندنش هیچ ارزشی نداره


آهنگ از من نگذر گروه 25 دانلود متن ترانه

چهارشنبه 14 اسفند 1392

نوع مطلب :دانلود موزیک، 

عاشق تر از قبلم
(ترانه از سایت listenpersian.net)

بموون تو پیشم

دور از چشات هرگز

آروم نمیشم

عاشق شدن خوبه

اگه عشق تو باشه

تنهام نذار تا بی‌تو دنیام از هم نپاشه

تنهام نذار تا بی‌تو دنیام از هم نپاشه

از من نگذر نمیتونم

چون وابستست به تو جونم

محتاجم به نفس هاتو

آخه دور از دستات تو زندونم

آخه دور از دستات تو زندونم

هی‌ نمیدونی‌ چخبره دله

نمیتونم حرفمو یه نفره بگم

حق داری بری برو من که جای تو نیستم

داری فکر میکنی‌ که دیگه من مال تو نیستم

کاش میشد چشمارو بستو باز کرد‌‌

به راحتی‌ به روزای قبل بازگشت

ماها کنار هم بدون هیچ دردو رنجی‌

غصه‌ای نبود نه جرو بحثی‌

چیه میخوای بهم بگی‌ باورش سخته
[Persian Music on ListenPersian]

کیه اون که کنار تو تا تهش هستش

چون که دیونته مثل نفس نزدیک بتو

میگه باتو بودن دردشو تسکین یهو

نزدیک اگر باشی‌

غرق تو میشم

دور از چشات هرگز

آروم نمیشام

از غم دلم دوره

آخه توی امیدم

دیگه دوریت محال

واست جونمو میدم

دیگه دوریت محال

واست جونمو میدم

از من نگذر نمیتونم

چون وابستست به تو جونم

محتاجم به نفس هاتو

آخه دور از دستات تو زندونم

آخه دور از دستات تو زندونم

از من نگذر نمیتونم

چون وابستست به تو جونم

محتاجم به نفس هاتو

آخه دور از دستات تو زندونم

آخه دور از دستات تو زندونم 

دانلود


دانلود آهنگ جدید شادمهر عقیلی بنام رابطه

سه شنبه 6 اسفند 1392

نوع مطلب :دانلود موزیک، 

                              

تا حرف عشق میشه من میــــرم

من سخت از این حرفا دورم

منم یه روز عاشقی کردم ، از وقتی عاشق شدم اینجورم

دارو ندارم پای عشقم رفت

چیزی نموند جز ، درد نامحدود

این جای خالی که تو سینم هست

قبلاً یه روزی جای قلبـــــــــــم بود

این روزگار بد کرده با قلبم، کم بوده از این زندگی سهمم

دلیل می بافم برای عــــشق، برای چیزی که نمی فهمم

از آدمای شهر بیزارم ، چون با یکی شون خاطره دارم

به من نگو با عشق بی رحمی

من زخم دارم ، تو نمی فهمی

♫♫♫

غریبه ام با این خیابونا

من از تمام شهر بیزارم

از هرچی رابطست می ترسم

از هرچی عشقه من طلب کارم

همین که قلب تو مردد شد، در دل من خاطره ای رد شد

از وقتی عاشقش شدم ترسیدم،از وقتی عاشقش شدم بد شد

دانلود
فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic